Unos Uno-post hoc

Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige.

Syfte med Unos Uno

Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.

Mål med Unos Uno

Projektets mål är att efter avslutat projekt ha identifierat vilka effekter genomförandet av en dator en elev har haft på elevers lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan har påverkats.

Förväntat resultat
- Möjlighet att identifiera olika effekter som genomförandet av en dator en elev har bidragit med.
- Identifiera hur elevers resultat, utveckling och lärande påverkas när skolor infört en dator en elev.
- Urskilja pedagogers roll i ett klassrum där en dator en elev är standard.
- Ge underlag för hur man bäst inför en dator en elev så att det ger så stora effekter som möjligt på elevernas lärande.
- Bidra till forskningen kring en dator en elev.

Detta ska forskare titta på

Detta ska forskare titta på:

Forskningens högsta prioritet är att fokusera på elevers lärande, kunskapsutveckling och elevresultat, men också studera:

1. Pedagogernas förändrade roll och arbetssätt

2. Vilka förändringar skolledningen har genomfört och hur de fortlöpande arbetar för att stötta pedagogerna och elevernas kunskapsutveckling kopplat till de möjligheter som datorerna ger.

3. Samverkan mellan hem och skola för att stödja elevernas kunskapsresa. Lärande sker på fler ställen än i skolan och här måste en dialog och ett samarbete mellan hem och skola etableras, inte minst för att tydliggöra vem som stöttar i vilka processer och hur tekniken i sin tur kan överbrygga det fysiska avståndet och ge en 24*7 lärande miljö där lärar- elev och förälder finns tillgängliga

Forskningen bör beakta flera analysperspektiv ex: genus, socioekonomisk bakgrund samt invandrarbakgrund. Det är av stor vikt att forskare även studerar andra potentiella analysperspektiv som kan ha betydelse för hur en satsning med en dator en elev påverkas.

tisdag 12 oktober 2010

Forskare utvalda

Unos Uno kommer att genomföras av Örebro universitet. Åke Grönlund, professor i informatik, ansvarar tillsammans med Tomas Englund, professor i pedagogik. Forskningen kommer att utföras tillsammans med ett antal doktorander.

Vi hoppas på ett gott samarbete under de kommande tre åren!

1 kommentar:

 1. Nyköpings Kommun står i begrepp att införa
  1 till 1 inom en två årsperiod.
  Jag sitter med i den grupp som skall ta fram rådgivande förslag till ett framgångsrikt 1 till 1 genomförande.
  Vad jag vet är Unos uno kanske det enda forkningsprojeketet f n.
  Jag tänker att om vi i Nyköping skulle kunna få genomföra studiebesök, få ta del av delrapporter e t c vore det av mycket stort värde inför den vår kommande 1 till 1 organisation.

  SvaraRadera